No Ruas 327, Jl. Wakavia

No Ruas 327, Jl. Wakavia